Download voorwaarden als PDF | Afdrukken

Algemene voorwaarden Warsteiner Shop

I. Algemene voorwaarden van de Warsteiner Brauerei en informatie over het herroepingsrecht voor de Warsteiner shop.

 1. Voorwerp van de overeenkomst

De Warsteiner Brauerei belast zich in het binnenland met het verkopen van de biermerken en shopartikelen die tot de Haus Cramer-Gruppe behoren, alsmede met het afsluiten van de bijbehorende overeenkomsten. Contractpartner is daarom de Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG – hierna “Warsteiner Brauerei” genoemd. De Warsteiner Brauerei is gezeteld te Domring 4-10, 59581 Warstein en geregistreerd in het handelsregister bij het Amtsgericht Arnsberg onder nummer HRA 3404. Aandeelhouders met persoonlijke aansprakelijkheid zijn Haus Cramer Management GmbH, gezeteld in Warstein, geregistreerd in het handelsregister bij het Amtsgericht Arnsberg onder nummer HRB 2717, en mevrouw Catharina Cramer, Warstein. Het btw-identificatienummer is DE 125 688 233. De Warsteiner Brauerei sluit uit juridische gronden geen overeenkomsten af met minderjarigen en andere niet volledig handelsbekwame personen. Dit is alleen anders, indien de vereiste inwilliging van een wettelijke vertegenwoordiger wordt overgelegd.

2. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle op https://shop.warsteiner.nl/ gesloten overeenkomsten tussen de Warsteiner Brauerei en u, alsmede op alle uit dergelijke overeenkomsten voortvloeiende wilsverklaringen, rechtshandelingen of met rechtshandelingen vergelijkbare handelingen van de klant.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

Het aanbod op de webpagina's van https://shop.warsteiner.nl/ is niet bindend. U kunt op deze pagina's een bestelling genereren door producten en de hoeveelheid ervan te selecteren. Door te klikken op de button "Zahlungspflichtig bestellen" [betalingsplichtig bestellen] geeft u aan dat u een bindende koopovereenkomst wenst af te sluiten.

De Warsteiner Brauerei zal de ontvangst van uw bestelling per e-mail bevestigen. De aanvaarding van uw wens tot het kopen van producten van de Warsteiner Brauerei komt tot stand op het moment dat de Warsteiner Brauerei de levering van de door u bestelde producten nogmaals bevestigt dan wel door levering van de producten. De Warsteiner Brauerei behoudt zich het recht voor om bestellingen niet aan te nemen.

Foutief ingevoerde gegevens kunnen voorafgaande aan de bestelling worden gecorrigeerd door het overschrijven van de eerder ingevulde gegevens. 

De algemene tekst van de overeenkomst (bestelformulier en deze algemene voorwaarden) kan te allen tijde op de online beschikbare website worden opgeroepen (onder voorbehoud van technische storingen). De Warsteiner Brauerei behoudt zich het recht voor tekstuele wijzigingen aan te brengen. De algemene voorwaarden die gelden ten tijde van uw bestelling zijn doorslaggevend.

De gegevens van uw bestelling kunt u slechts tot het moment van verzending van uw bestelling inzien. Na ontvangst van uw bestelling zenden wij u onverwijld een e-mail waarin de ontvangst van uw bestelling wordt bevestigd. Voor uw eigen zekerheid raadt de Warsteiner Brauerei u aan, alle bestelgegevens te printen evenals de ten tijde van de bestelling geldende op te roepen algemene voorwaarden. De totstandkoming van de overeenkomst is alleen mogelijk in de Duitse taal.

4. Voorwaarden voor de totstandkoming van de overeenkomst

De Warsteiner Brauerei verkoopt de op https://shop.warsteiner.nl/  aangeboden producten uitsluitend aan eindafnemers die het 18e levensjaar hebben voltooid en slechts in hoeveelheden die in de handel gebruikelijk zijn.

5. Commerciële communicatie 

De aangeboden producten zijn hoogwaardig en hebben de merkaanduiding WARSTEINER. Dit is een uitbreiding van het productaanbod van de Warsteiner Brauerei. Een wervend effect voor Warsteiner bier is niet uit te sluiten. Bovendien is niet uit te sluiten dat de aangeboden producten als verkoop bevorderende maatregelen en als commerciële communicatie in de zin van de wetgeving inzake elektronische handel worden beschouwd.

6. Prijzen en verzendkosten 

6.1 De genoemde prijzen zijn inclusief wettelijke btw.

Bij leveringen binnen Duitsland:

Bovenop de genoemde prijzen worden per bestelling leverings- en verzendkosten ter hoogte van EUR 4,50 in rekening gebracht. 

Bij leveringen naar het buitenland:

 

Land

 

 

pakket tot

 

 

2 kg

5 kg

10 kg

30 kg

België

€ 9,50

€ 10,00

€ 12,50

€ 22,75

Bulgarije

€ 28,00

€ 33,00

€ 43,00

€ 81,00

Denemarken

€ 9,50

€ 10,00

€ 12,50

€ 22,75

Estland

€ 28,00

€ 33,00

€ 43,00

€ 81,00

Finland

€ 16,50

€ 20,00

€ 26,50

€ 52,00

Frankrijk

€ 9,50

€ 10,00

€ 11,00

€ 15,50

Griekenland

€ 16,50

€ 20,00

€ 26,50

€ 52,00

Groot-Brittannië

€ 9,50

€ 10,00

€ 11,00

€ 15,50

Ierland

€ 16,50

€ 20,00

€ 26,50

€ 52,00

Italië

€ 16,50

€ 20,00

€ 26,50

€ 52,00

Kroatië

€ 28,00

€ 33,00

€ 43,00

€ 81,00

Letland

€ 28,00

€ 33,00

€ 43,00

€ 81,00

Litouwen

€ 28,00

€ 33,00

€ 43,00

€ 81,00

Luxemburg

€ 9,50

€ 10,00

€ 12,50

€ 22,75

Nederland

€ 9,50

€ 10,00

€ 12,50

€ 22,75

 

Oostenrijk

€ 9,50

€ 10,00

€ 12,50

€ 22,75

Polen

€ 16,50

€ 20,00

€ 26,50

€ 52,00

Portugal

€ 16,50

€ 20,00

€ 26,50

€ 52,00

Roemenië

€ 28,00

€ 33,00

€ 43,00

€ 52,00

Zweden

€ 25,00

€ 30,00

€ 38,00

€ 70,00

Zwitserland

€ 9,50

€ 10,00

€ 11,00

€ 15,50

Slowakije

€ 28,00

€ 33,00

€ 43,00

€ 52,00

Slovenië

€ 28,00

€ 33,00

€ 43,00

€ 52,00

Spanje

€ 16,50

€ 20,00

€ 26,50

€ 52,00

Tsjechië

€ 16,50

€ 20,00

€ 26,50

€ 52,00

Hongarije

€ 28,00

€ 33,00

€ 43,00

€ 52,00

Cyprus

€ 28,00

€ 33,00

€ 43,00

€ 52,00

 

7. Beschikbaarheid van producten

Enkele producten uit ons aanbod zijn seizoensproducten en gelimiteerde oplagen. Deze producten zijn niet altijd verkrijgbaar. De Warsteiner Brauerei zal dit product als zodanig aanduiden. Bovendien zijn sommige producten niet op voorraad en daarom niet direct verkrijgbaar. Verkrijgbare producten worden binnen 10 werkdagen geleverd (indien er een periode is aangegeven waarbinnen deze verkrijgbaar zijn, dan na de afloop van deze periode).

8. Levering

De levering geschiedt per post. Voor de juiste weergave van het leveradres bent u als besteller verantwoordelijk. De kosten voor vervangende leveringen die wegens een foutief adres of onbestelbaarheid noodzakelijkerwijs ontstaan, worden aan u in rekening gebracht.

9. Betaling

De betaling geschiedt door middel van een creditcard (Visa, Mastercard) of PayPal. Een betaling middels creditcard wordt slechts geaccepteerd, ingeval u zelf de cardhouder bent of aantoont dat u gerechtigd bent tot gebruik van de creditcard. In geval van een vermoeden van misbruik van de creditcard is de Warsteiner Brauerei gerechtigd, en jegens de creditcardmaatschappij verplicht, om dit voorval te melden. Er bestaat in dit geval geen verplichting tot het accepteren van de betaling per creditcard.

10. Informatie ten aanzien van het herroepingsrecht 

Indien u als consument producten bestelt, hebt u een herroepingsrecht waarover wij u hierbij informeren:

Herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen deze overeenkomst te herroepen. 

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag, waarop u of een door u aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, de zending in ontvangst heeft genomen.

Wilt u uw herroepingsrecht uitoefenen, dient u ons (Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG, Domring 4-10, 59581 Warstein, Tel.: +49 (0) 421 / 177 869; e-mail: warsteiner@soller-multiservice.de door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een per post toegestuurde brief, een fax of e-mail) mede te delen dat u deze overeenkomst herroept. U kunt daarvoor gebruik maken van de bijgevoegde voorbeeldbrief, maar dat is niet verplicht.

Voor de naleving van de herroepingstermijn voldoet een verzending van uw mededeling inzake de uitoefening van het herroepingsrecht vóór afloop van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de herroeping

Ingeval u deze overeenkomst herroept, dienen wij u alle betalingen te restitueren die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringswijze als de door ons aangeboden gunstigste standaardlevering hebt gekozen), en wel onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de mededeling inzake de herroeping van deze overeenkomst bij ons is binnengekomen. Voor deze restitutie maken wij gebruik van hetzelfde betaalmiddel als bij de oorspronkelijke transactie door u is gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval zullen wij u wegens deze restitutie kosten in rekening brengen.

Wij kunnen restitutie weigeren totdat wij de producten hebben ontvangen dan wel het bewijs dat u de producten hebt geretourneerd, al naargelang wat zich het eerst voordoet.

U dient de producten onverwijld en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag dat u ons over de herroeping van de overeenkomst hebt geïnformeerd, aan ons of aan Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG c/o SOLLER Multiservice GmbH + Co. KG, Adam-Opel-Str. 15, 28237 Bremen te retourneren of terug te geven. Deze termijn geldt als nageleefd wanneer u de producten vóór afloop van de termijn van veertien dagen verstuurt.

U draagt de directe kosten van het retourneren van de producten. Een eventueel waardeverlies van de producten wordt alleen aan u toegerekend, wanneer dit te wijten is aan een zodanige behandeling van de producten uwerzijds, die voor de controle van de aard, eigenschappen en functioneren van de producten niet noodzakelijk is.

Voorbeeldbrief herroeping

(In geval van herroeping van de overeenkomst dit formulier s.v.p. invullen en aan ons retourneren.)

Aan

Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG

Domring 4-10

59581 Warstein 

Tel. +49 (0)2902 880

 E-mail: info@warsteiner.com (mailto:info@warsteiner.com)

 

Hierbij herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) afgesloten overeenkomst inzake de koop van het/de volgende product(en) (*)/ het verrichten van de volgende dienst(en)(*)

...........................................

 

...........................................

 

Besteld op (*)/ontvangen op (*):

 

...........................................

 

Naam van de consument(en):

 

...........................................

 

Adres van de consument(en):

 

...........................................

 

...........................................

 

Handtekening van de consument(en):

 

...........................................

 

Datum:

 

...........................................

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

11. Overeenkomst inzake kosten

Indien u als consument een bestelling hebt gedaan en gebruik maakt van uw herroepingsrecht, dient u de directe kosten voor het retourneren van de producten te dragen. 

12. Gebrekkige producten

Indien u van ons gebrekkige producten hebt ontvangen, komen u vanzelfsprekend wettelijke garantieaanspraken toe. Op grond van het sinds 1 januari 2002 geldend recht geldt dit ook, ingeval u verkeerde of te weinig producten hebt ontvangen. In geval van een kennelijke fout, dient u dit a.u.b. binnen veertien dagen na levering mede te delen, zo mogelijk per mail aan warsteiner@soller-multiservice.de .

13. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde producten blijven tot aan het moment van volledige betaling eigendom van de Warsteiner Brauerei.

14. Garantie/aansprakelijkheid

Indien de geleverde producten gebreken vertonen, kunt u een beroep doen op uw wettelijke garantieaanspraken.

De Warsteiner Brauerei, zijn uitvoerders, medewerkers en vertegenwoordigers zijn in geval van opzet of grove nalatigheid conform de wettelijke bepalingen aansprakelijk. Voor het overige is de Warsteiner Brauerei alleen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door dood, lichamelijk letsel of beperking van de gezondheid, voor schade door schending van wezenlijke contractuele verplichtingen en op grond van de wet inzake productaansprakelijkheid. Schadevergoedingsaanspraken op grond van schending van een wezenlijke contractuele verplichting zijn echter beperkt tot de voor de overeenkomst typische en voorzienbare schade. De aansprakelijkheid voor schade door het voorwerp van levering aan rechtsgoederen van de koper, bijv. schade aan andere goederen, is echter geheel uitgesloten. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor zover er sprake is van opzet of grove nalatigheid of wanneer het gebrek heeft geleid tot letselschade.

15. Gegevensbescherming

De regelingen met betrekking tot de behandeling van uw persoonsgegevens vindt u in de informatie omtrent gegevensbescherming.

Voorts informeren wij u bij dezen dat in verband met uw bestelling persoonsgebonden gegevens inzake uw persoon, in het bijzonder identiteit, woonplaats, burgerlijke staat, telefoonnummer, e-mailadres, bankkaart en rekeningnummers of de transacties of betalingen van Ingenico Financial Solutions SA/NV (‘Ingenico FS’) waartoe u de opdracht gegeven hebt, worden verwerkt i) opdat wij ons contract met Warsteiner-brouwerij kunnen vervullen, ii) met het oog op fraudecontrole en fraudebeheer (bepaling van het risiconiveau dat met transacties gepaard gaat, het herkennen en bewerken van eventuele waarschuwingsmeldingen die daaruit voortvloeien) en iii) met het oog op naleving van de wettelijke verplichtingen van Ingenico FS overeenkomstig de voorschriften ter bestrijding van witwaspraktijken en terrorismefinanciering alsmede (iv) met het oog op het opstellen van marktanalyses, statistieken, analyses van transactiegegevens, verbetering van de door Ingenico FS geleverde DIENSTVERLENINGEN.

Voor dit doeleinde is het verzamelen van uw persoonsgebonden gegevens onontbeerlijk. Indien deze persoonsgebonden gegevens niet voorhanden zijn, kan dit ertoe leiden dat uw transactie vertraging oploopt of niet uitvoerbaar is en uw bestelling geannuleerd wordt.

Bij dezen delen wij u mede dat Ingenico FS met maatschappelijke zetel te Woluwedal 120, 1200 Brussel en firmanummer 886.476.763 de verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking is.

Ingenico FS verbindt zich ertoe uw persoonsgebonden gegevens niet aan derden door te geven, behoudens in de volgende gevallen:

-        Doorgave van persoonsgebonden gegevens door Ingenico FS aan zijn geassocieerde ondernemingen, opdrachtgevers of overige derden met wie Ingenico FS een contractuele relatie onderhoudt en die dienstverleningen en ondersteuning voor Ingenico FS leveren i) in het kader van nakoming van de tussen ons en Ingenico getroffen overeenkomst, ii) in het kader van de preventie en het beheer van fraude en iii) met het doel de wettelijke verplichtingen van Ingenico FS conform de voorschriften ter bestrijding van witwaspraktijken en terrorismefinanciering na te komen alsmede (iv) bij doorgeven van anonieme of geaggregeerde gegevens aan derden. Die derden die dienstverleningen en ondersteuning voor Ingenico FS leveren met het oog op fraudecontrole en fraudebeheer kunnen hun persoonsgebonden gegevens in hun eigen gegevensbestand overnemen, teneinde daarmee dienstverleningen voor een verscheidenheid aan handelaren te leveren en zodoende fraude te voorkomen en te bestrijden.

-        Indien Ingenico FS wettelijk verplicht is bepaalde informatie of documentatie aan de Nationale Bank van België, de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CTIF-CFI), aan equivalente Belgische of buitenlandse overheden of in het algemeen aan een gerechtelijke of bestuursautoriteit, wethandhavings- of bestuurlijke autoriteit te bezorgen, is de doorgave aan dergelijke instanties beperkt tot de krachtens de toepasselijke wetgeving vereiste of opgelegde omvang.

Bovendien bestaat de mogelijkheid dat bepaalde persoonsgebonden gegevens op grond van een met u verband houdende fraude in een speciaal, door Ingenico FS beheerd bestand worden bijgehouden. Dit bestand dient het mogelijk te maken vroegere gevallen van fraude te traceren en in het bijzonder informatie voor criteria ter beoordeling van transactierisico’s en de voor deze doeleinden gebruikte scoredocumenten te leveren. In geval van een bestelling die u op een later tijdstip bij een handelaar plaatst die klant van Ingenico FS is, kan de opname van uw gegevens in dit bestand ertoe leiden dat een hoger risiconiveau aan u wordt toegekend, hetgeen op zijn beurt een afwijzing van deze bestelling tot gevolg kan hebben.

U hebt het recht toegang te verkrijgen tot uw persoonsgebonden gegevens en ze op te roepen, in te kijken en te laten corrigeren en u om legitieme redenen te verzetten tegen de verwerking van persoonsgebonden gegevens. Gelieve (aangetekend) een gedagtekende en ondertekende aanvraag te verzenden naar de maatschappelijke zetel van Ingenico FS (zie boven) om van deze rechten gebruik te maken, of stuur ons een e-mail op privacy@fs.ingenico.com. Vermeld in uw schrijven uw naam, adres en telefoonnummer waarop u tijdens de kantooruren bereikbaar bent, en voeg een kopie van uw identiteitskaart of paspoort (voor- en achterkant) bij. Gegevens die u krachtens de in uw land geldende voorschriften niet hoeft op te geven, kunt u onleesbaar maken.

16. Buitengerechtelijk geschilbeslechtingsproces

De Commissie van de EU heeft een internetplatform voor het online beslechten van geschillen (het zog. ‘ODR’-platform) in het leven geroepen. Het ODR-platform dient als contactpunt voor buitengerechtelijke beslechting van twisten aangaande contractuele verplichtingen die uit online koopovereenkomsten voortvloeien. U bereikt het ODR-platform op de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

De voor de Warsteiner-brouwerij verantwoordelijke instantie voor beslechting van consumentendisputen is de Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V. Straßburger Str. 8, 77694 Kehl (internet: www.verbraucher-schlichter.de). Deze beslechtingsinstantie is een ‘algemene beslechtingsinstantie voor consumentengeschillen’ conform § 4 lid 2 zin 2 van het VSBG [federale Duitse wet op de beslechting van consumentengeschillen]. De Warsteiner-brouwerij verklaart bij dezen in conflicten met consumenten deel te nemen aan een buitengerechtelijk geschilbeslechtingsproces voor de voornoemde beslechtingsinstantie. Er wordt op gewezen dat de gerechtelijke weg overeenkomstig de wettelijke bepalingen blijft bestaan.

17. Overige bepalingen

Op de door de Warsteiner Brauerei op grond van deze algemene voorwaarden afgesloten overeenkomsten en de hieruit voortvloeiende aanspraken, van welke aard dan ook, is uitsluitend Duits recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van het VN-koopverdrag, voor zover deze niet conform art. 3 punt 1 EGBGB [invoeringswet van het Duitse Burgelijk Wetboek] jo. art. 6 lid 2 Verordening (EG) nr. 593/2008 (Rome I) is uitgesloten.

Deze rechtskeuze geldt echter alleen, voor zover daardoor ten aanzien van de klant niet de bescherming wegvalt, die wordt geboden door dwingende voorschriften in het land van zijn gebruikelijke verblijfplaats.

Mochten bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

 

31 januari 2017

 

 

 

Typ hier je zoekopdracht